Sivun loppuun on lisätty EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen tiedote yhdistyksemme hoitajille ja lasten huoltajille. (5/2018)

HOITAJAN VELVOLLISUUDET:

Kangasalan kaupungin yksityisen perhepäivähoidon ohjaajina toimivat:

päiväkodinjohtaja Elina Laitinen, puh. 050 598 3247 (alueenaan Huutijärvi, keskusta, Pikkola, Ruutana, Sahalahti ja Kuhmalahti)

ja päiväkodinjohtaja Mari Sandström, puh. 050 395 6656 ( alueenaan Harjunsalo, Suorama ja Tursola).

 

ILMOITTAUTUMISVELVOLLISUUS

 • "Jokainen yksityinen henkilö, joka hoitaa vierasta lasta omassa kodissaan korvausta vastaan, on ilmoitusvelvollinen kaupungin / kunnan sosiaalitoimiston perhepäivähoidon ohjaajalle viimeistään kahden viikon kuluessa aloitettuaan toiminnan.” (Laki lasten päivähoidosta 19.03.1973)
 • Saman lain mukaan hoitajalla saa olla yhtäaikaisesti korkeintaan neljä kokopäivälasta (omat alle kouluikäiset mukaan lukien), sekä viidentenä lapsena yksi esikoulun tai koulunkäynnin aloittanut puolipäivälapsi.

ENAKKOPERINTÄREKISTERI

Yksityinen perhepäivähoitaja katsotaan yksityisyrittäjäksi, riippumatta siitä, kuinka monta lasta hänellä on hoidossaan.
Use additional care in case you exercise or if your weather is hot astráil san ceannaigh cialis These toppers is provided for educational purposes only and is not suitable for health advice, diagnosis or treatment tuyến cialis trực buy doctor. This suggests sildenafil alone works quite well for the kids, he explained click here.
Hoitajan on ilmoittauduttava ennakkoperintärekisteriin saadakseen Y-tunnuksen. ( Vero n. 25%, riippuen tuloista) Lomakkeen saa verotoimistosta, jonne se myös palautetaan. Tiedot perhepäivähoitajan ennakkoperintärekisteristä menevät verottajalta suoraan Kelaan. Merkitsemisen voi tarkistaa internetissä yritystietojärjestelmän ( YTJ ) maksuttomassa julkisessa tietopalvelussa www.ytj.fi Tarkistaminen on maksajan velvollisuus. Rekisteriin merkitsemättömiltä hoitajilta vanhempien on perittävä työn tilaajina hoitomaksusta verokortin mukainen vero. Yksityinen perhepäivähoito on vapautettu arvonlisäverosta. ( L / 1501 / 93 § 38 )

VEROTUS

Perhepäivähoitaja maksaa veronsa ennakkoverona arvioimastaan vuositulosta. Hoitajan verotettavaa tuloa määriteltäessä tulosta vähennetään verohallituksen yhtenäistämisohjeen mukaiset hoitokulut (ns. kulukorvaukset= kk- tai päivähinnan), jotka Verohallitus vahvistaa vuosittain jälkikäteen. Kulukorvauksen on määrä sisältää vähennyksenä: aamupalan, lounaan, välipalan, vuokran, sähkön, veden, siivouksen, lelut, askartelut, puhelinkulut, yms.

LAKISÄÄTEINEN ELÄKEVAKUUTUS

Yksityisen perhepäivähoitajan työ katsotaan yrittäjän työksi. Työeläketurva perustuu yrittäjän eläkelakiin ( YEL ). Hoitaja kuuluu yrittäjien työeläkelakiin ja on velvollinen ottamaan itselleen (6kk kuluessa aloittamisesta)  pakollisen yrittäjäeläkevakuutuksen, jos

 • on 18 – 64-vuotias
 • toiminta on jatkunut vähintään neljä kuukautta
 • työtulo ( hoitomaksut – hoitokulut ) on vähintään 8053,57 € vuodessa (2021)
 • eikä työ kuulu muun työeläkelain piiriin
Vakuutusmaksu on 24,1 % työtulosta (alle 53v. ja 63v. -  67v.) ja yli 53-vuotiailta ja alle 62v. 25,6 % (v.2021). Esimmäistä kertaa yrittäjänä aloittava saa vakuutusmaksuista 22 % alennuksen 48 ensimmäisen kuukauden ( eli neljän vuoden ) ajalta. Vakuutuksen voi ottaa haluamastaan vakuutusyhtiöstä. Lakisääteisen eläkevakuutuksen lisäksi voi ottaa myös vapaaehtoisen eläkevakuutuksen.

PERHEPÄIVÄHOITAJAN VASTUUVAKUUTUS

Yhdistys suosittelee hoitajalle perhepäivähoitajan (Yrittäjän) vastuuvakuutusta. Hoitaja on vastuussa hoitolapsistaan koko hoidossaoloajan ja korvausvelvollinen ( Vahingonkorvauslaki 412 / 74 ), jos hoitolapselle aiheutuu tai lapsi aiheuttaa vahingon hoitajan kodissa. Vastuuvakuutus korvaa kolmannelle osapuolelle aiheutuneen vahingon.  Vakuutuksen saa lähes kaikista vakuutusyhtiöistä ja vakuutusmaksu on riippuen yhtiöstä noin 70 – 85 € vuodessa.
Tapaturmatilanteissa ensisijainen korvauskäytäntö on lapsen oma tapaturmavakuutus, joten lapsella tulisi olla huoltajan omalle lapselleen ottama tapaturmavakuutus.
Huom. Hoitajan kotivakuutus tai lapsen huoltajan kotivakuutukset eivät vastaa korvauksista hoitajan työaikana!

RIKOSTAUSTAN SELVITTÄMINEN

Vuoden 2003 alusta tuli voimaan uusi laki menettelystä, jolla lasten kanssa työskentelemään valittavien henkilöiden rikostaustaa voidaan tietyin edellytyksin selvittää. Lain tarkoituksena suojella alaikäisten eli alle 18-vuotiaiden henkilökohtaista koskemattomuutta ja edistää heidän henkilökohtaista turvallisuuttaan.

YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUN TUOTTAJAN RIKOSREKISTERIOTE

Kunnilla on velvoite pyytää ote nähtäväksi niissä tilanteissa, joissa palvelun tuottajaa koskee ilmoitusvelvollisuus kuntaan nähden. Otteen hankkiminen on henkilön itsensä tehtävä. Otteesta ei saa ottaa jäljennöstä ja se on palautettava välittömästi otteen esittäneelle henkilölle.
Rikosrekisteriotteen tarvitsevat kaikki vuoden 2003 alusta aloittavat uudet perhepäivähoitajat.
Ennen vuotta 2003 aloittaneiden perhepäivähoitajien ei tarvitse rikosrekisteriotetta esittää.

Rikosrekisteriotteen voi tilata vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella osoitteella:

 • Oikeusrekisterikeskus, PL 157, 13101 HÄMEENLINNA
 • Sähköpostilla Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
 • http://www.oikeus.fi/oikeusrekisterikeskus/18189.htm

Puhelimitse pyydettyjä hakemuksia ei käsitellä. Tilauksessa tulee ilmetä sukunimi ja etunimet, henkilötunnus, kansalaisuus, työnantajan tai viranomaisen nimi, jota varten ote tilataan ja virka tai tehtävä, jota varten ote tilataan. Ote on maksullinen.

VAITIOLOVELVOLLISUUS

Sosiaalihuoltolaki ( 17.9.1982/710) 57§ määrittelee yksityisen perhepäivähoitajan vaitiolovelvolliseksi lasta ja perhettä koskevissa asioissa. Se jatkuu myös hoitosuhteen päätyttyä. Vanhempien suostumuksella, joka kirjataan hoitosopimukseen, hoitaja saa keskustella lasta koskevista asioista päivähoidon eri yhteistyötahojen ( esim. neuvola ) kanssa. Kysy kuitenkin vielä joka kerran erikseen vanhemmilta suullinen lupa.

PERHEPÄIVÄKODIN TURVALLIS- JA OMAVALVONTASUUSSUUNNITELMA

Jokaisen yksityisen perhepäiväkodin on laadittava oma lakisääteinen turvallisuussuunnitelma ja omavalvontasuunnitelma. Yhdistykseltä tai oman alueen päivähoidon valvojalta saa kaavakkeet ja ohjeita suunnitelmien temistä varten.
Kangasalan kaupungin varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma sekä omavalvontasuunnitelmalomake löytyy Kangasalan kaupungin sivuilta http://www.kangasala.fi/lapset_ja_nuoret/lasten_paivahoito/
Yhdityksen lomakkeet ovat ainoastaan jäsenten käyttöön.

KIRJALLINEN HOITOSOPIMUS

Lapsen hoidosta on aina tehtävä kirjallinen hoitosopimus kahtena samansisältöisenä kappaleena kummallekin sopijapuolelle. Yhdistysten jäsenillä on käytössään hoitosopimuskaavakkeet, jotka ovat tarkoitettuja ainoastaan jäsenten käyttöön, eikä niitä saa lähettää sähköpostilla huoltajille, täydennettyinekään.

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Jokaiselle päivähoidossa olevalle lapselle tulee laatia lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma (pakollinen 1.8.2015 alkaen). ( Laki soaiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 ) Kangasalan kaupungin sivuilta löytyy lomake suunnitelman tekemistä varten.

YKSIKÖN/ RYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA

Päivitetään aina ryhmän vaihtuessa.

 

KATSO-TUNNISTE:

Kelan sähköisestä asiointipalvelusta perhepäivähoitaja saa y-tunnuksella ja henkilökohtaisella verkkopankkitunnuksella verohallinnon myöntämän maksuttoman Katso-tunnisteen, jolla voi täyttää ja lähettää Kelan WH 2 lomakkeen, Selvitys päivähoidon tuottajasta, joka tarvitaan yksityisen hoidon tuen maksatukseen. Lomake on täytettävä joka lapsesta. (Vanhemmat täyttävät oman VH 1 lomakkeen.) Palveluun kirjaudutaan Suomi.fi-tunnisteella. Ohjeita löytyy Kelan nettisivuilta http://www.kela.fi/asiointi-yhteistyokumppanit
Yhdistys ja Kela suosittee kaikkia hoitajia hankkimaan tunnuksen itselleen ja käyttämään sähköistä toimintoa. (Vielä paperit voi täyttää myös manuaalisesti.)

 

EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti, Kangasalan Yksityiset Päivähoitajat ry: n tiedote huoltajille ja perhepäivähoitajille:

 • Asiakkaan (huoltajat ja hoitolapset) tietoja löytyy vain hoitosopimuskaavakkeesta, joka on käyty lävitse, yhteisesti asiat sovittu ja allekirjoituksin vahvistettu jo hoitosuhteen alussa. Kangasalan kaupungin yksityisen perhepäivähoidon valvontaviranomainen kysyy hoitajilta kaksi kertaa vuodessa hoitoryhmän kokoonpanosta: lapsen nimi, syntymäaika, osoite, milloin hoitosopimus on tehty, milloin hoito on alkanut/ mahdollisesti päättyy, onko yli 20h/ vk vai alle 20h hoidossa/ vk sekä mahdollisesti myös huoltajan sähköpostia (ei pakollinen). Nämä tiedot kaupunki tallettaa omien ohjeidensa mukaisesti. Varahoitotilanteessa annetaan varahoitajalle välttämättömät tiedot: lapsen nimi, ikä, huoltajan puhelinnumero ja -nimi sekä mahdolliset allergiat, ym. hoitoon tärkeästi liittyvät asiat.
 • Hoitosopimuslomakkeessa sovitaan myös lapsen valokuvaamisesta, kuvien luovutuksesta muille hoitolapsille, mahdollisesta jakamisesta some:ssa tai kuvan julkaisemisesta lehdessä nimellä tai pelkällä kuvalla. Viimeisimmästä voidaan sopia tarpeen mukaan myös joka kerran erikseen. Myös valokuvien säilytyksestä ja säilytysajasta olisi hyvä sopia yhdessä.
 • Hoitosopimuslomakkeessa ei tarvita lapsesta kuin syntymäaika, jos huoltaja yhdessä hoitajan kanssa täyttää Kela:n WH1 ja WH2- lomakkeet, joissa kysytään koko sotu:a sekä lapselta, että hakemuksen täyttävältä huoltajalta. Lomakkeet voi huoltaja tai hoitaja toimittaa Kela:an tai hoitaja täyttää saman tien WH2- lomakkeen Katso-tunnisteen kautta sähköisesti Kela:an.
 • Hoitosopimuslomakkeessa kysytään myös saako tarvittaessa antaa lapsen tietoja neuvolalle. Lupa on kuitenkin kysyttävä joka kerran erikseen. Nimettömänä voi aina kysyä neuvoa eli lapsen nimeä ei sanota.
 • Hoitosopimuslomake ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelma säilytetään lukollisessa kaapissa/ laatikossa. Jos hoitolapsen tietoja pitää tietokoneen kansiossa, on sen oltava salasanan takana.

Tietoja on säilytettävä 10 v. hoitosuhteen päättymisen jälkeen.

 • Jäsentietolomakkeessa luvan antaneen perhepäivähoitajan/ yksityisen päiväkodin nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite löytyvät kangasalanpph.fi sivuilta joko Hoitopaikkatilanne tai Hoitajat- sivulta, josta löytyy myös mahdollinen hoitajan antama kuva. Hoitajat-sivuilla on vielä näkyvissä myös lopetteneita hoitajia, sivujen päivitysongelmien takia.
 • Perhepäivähoitajalta kysytään jäsentietolomakkeessa myös: koulutus, kotieläimet, omat alle kouluikäiset lapset (etunimi, syntymävuosi), tällä hetkellä hoidossa olevat lapset (etunimi, syntymävuosi), vapaat hoitopaikat sekä saako tietoja antaa hoitopaikkaa tiedusteleville huoltajille ja toisille hoitajille varahoitotarpeen ollessa kyseessä. Lomake on vain hoitopaikkatiedustelusta vastaavan henkilön käytössä.
 • Yhdistyksen jäsenistä on koottu lista, jossa on nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen lisäksi tieto jäsenmaksuvuosista sekä hoitajan koulutuksesta. Lista on vain hoitopaikkatiedustelusta vastaavan henkilön ja yhdistyksen puheenjohtajan hallussa huolellisesti talletettuna.


Lisätietoja tietosuoja-asetuksesta löytyy viralliselta suomenkieliseltä sivustolta:

http://ec.europa.eu/justice/smedataprotect/index_fi.htm

Hoitopaikkatiedustelu

Maarit Villenius

050 5472 558

villenius.maarit(at)gmail.com

Tykkää meistä